Strauss

Klauzula informacyjna Strauss Cafe Poland Sp. z.o.o

Pobierz klauzulę informacyjną Strauss Cafe Poland do umów:  Pobierz

 

 1. Administratorem danych Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, przetwarzanych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083445, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, posiadającą NIP: 7810020676.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@strauss-group.pl
 3. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer dowodu osobistego, PESEL), będą przetwarzane w podanych poniżej celach.
 4. Dane osobowe Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu przetwarzane będą w celu:

DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z STRAUSS CAFE UMOWĘ

STRAUSS CAFE przetwarza dane osobowe w celu:

 1. określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym STRAUSS CAFE zwiera umowę oraz zakresu umocowania, 
 2. kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, 
 3. prowadzenia dokumentacji umowy,
 4. obsługi administracyjnej umowy,
 5. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

STRAUSS CAFE będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów STRAUSS CAFE, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE, JAKO OSOBY DO KONTAKTU LUB WYKONUJĄCE UMOWĘ

STRAUSS CAFE przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

 1. kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w sprawach: wykonywania umów pomiędzy STRAUSS CAFE a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacje o działalności i możliwych formach współpracy, 
 2. prowadzeniem dokumentacji umowy,
 3. obsługą administracyjną umowy,
 4. ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes STRAUSS CAFE.

STRAUSS CAFE będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów STRAUSS CAFE, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.

 1. Dane osobowe Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu mogą zostać udostępnione podmiotom zaangażowanym w realizację Umowy, w tym  Dystrybutorom STRAUSS CAFE biorącym udział w realizacji Umowy, jak również dostawcom systemów i usług IT, księgowych, kancelariom prawnym, agencjom marketingowym, kurierom i dostawcom usług pocztowych  i innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o współpracy, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa w pkt 4.
 2. Dane osobowe Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w pkt 4. powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 4. Partner, osoby go reprezentujące oraz wskazane do kontaktu posiadają prawo:
 1. do żądania od STRAUSS CAFE dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy. Partner zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Umowy. Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Partnera, osób go reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, w szczególności wynikającym z niniejszej Umowy.
 3. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 4. STRAUSS CAFE nie będzie przetwarzać danych w innych celach, niż wskazane w pkt 4.

Dane osobowe byłych pracowników, emerytów i rencistów

Pobierz klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych byłych pracowników, emerytów i rencistów:  Pobierz

Jeśli łączył Państwa z nami stosunek pracy zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych naszych byłych pracowników lub byłych pracowników będących emerytami. Mimo zakończenia naszej współpracy wciąż w niektórych sytuacjach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Warto zapoznać się z informacjami na jakich zasadach

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083445, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, posiadającą NIP: 7810020676.

Z Administratorem można skontaktować się pod adresem siedziby oraz za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@strauss-group.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane są: 

 1. w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej na podstawie przepisów: kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, o ile zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach wyrażono i nie została dotychczas wycofana. 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa a podanie danych było wymogiem ustawowym.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, towarzystwa ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i audytorskie lub innym,
 2. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przetwarzanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO. 

 

Informacja o dobrowolności podania danych

Posiadamy Pana/Pani dane w związku z podaniem ich przez pana/Panią dla celów związanych z wykonaniem umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i realizacją obowiązków Administratora wynikających z obowiązków prawnych lub przetwarzania w oparciu o jego uzasadniony interes lub w związku z dobrowolnym podaniem przez Panią/Pana swoich danych w procesach, gdzie konieczna była Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, a czas przetwarzania jeszcze nie jest zakończony. Zakres celów przetwarzania znajdujących podstawę w Pani/Pana zgodzie.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Polityka sygnalizowania nieprawidłowości Strauss Cafe Poland Sp. z o.o

Pobierz politykę sygnalizowania nieprawidłowości Strauss Cafe Poland:  Pobierz

Wszelkie obawy można zgłaszać w j. angielskim lub w języku lokalnym, anonimowo i przy zachowaniu pełnej poufności. 

Można stosować następujące preferowane sposoby zgłaszania nieprawidłowości: 

Strona internetowa: https://report.whistleb.com/pl/strauss

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką sygnalizowania nieprawidłowości Strauss Cafe Poland („polityka”). Przed zgłoszeniem zastanów się, czy twój przełożony lub Dział HR nie jest w stanie skuteczniej i sprawniej zająć się twoimi wątpliwościami, czy też wolisz zgłosić je w ramach polityki sygnalizowania nieprawidłowości.

 

 1. Wprowadzenie 

Strauss Cafe Poland zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów jakości, uczciwości, otwartości i odpowiedzialności. Częścią tego zobowiązania jest zachęcanie do zgłaszania wszelkich poważnych obaw, jakie mogą pojawić się w związku z nadużyciami lub działalnością przestępczą związaną z dowolnym aspektem pracy pracownika, zachowaniem innych osób lub prowadzeniem działalności. Proces ten jest znany pod angielską nazwą whistleblowing (sygnalizowanie nieprawidłowości). 

 

2. Zakres stosowania polityki 

Niniejsza polityka dotyczy wszystkich pracowników, dyrektorów i członków zarządu, pracowników tymczasowych, pracowników zatrudnionych przez agencje pracy lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osób pracujących pod nadzorem wykonawców/dostawców, byłych oraz przyszłych pracowników, osób trzecich (tzn. znajomych i krewnych, partnerów biznesowych i klientów) oraz osób prawnych powiązanych z osobami zgłaszającymi („osoba zgłaszająca”). 

Sprawny, które można zgłaszać w ramach niniejszej polityki obejmują między innymi: 

 • obawy dot. łapownictwa i korupcji, 
 • obawy dot. innej działalności przestępczej lub niedopełniania zobowiązań prawnych, 
 • obawy dot. postępowania, które może zaszkodzić reputacji spółek grupy kapitałowej, 
 • obawy dot. kwestii księgowych, audytu lub sprawozdawczości ustawowej, 
 • obawy dot. możliwości prania pieniędzy lub łamania sankcji, 
 • obawy dot. możliwości naruszania zasad BHP, 
 • umyślnego ukrywanie jakichkolwiek powyższych kwestii. 

 

3. Procedura zgłaszania nieprawidłowości i postępowanie ze zgłoszeniami 

W większości przypadków wszelkie wątpliwości lub skargi mogą być rozpatrywane w ramach istniejących procedur oraz przez Dział Personalny, jednak uznajemy, że w pewnych okolicznościach może być potrzeba podzielenia się zastrzeżeniami w sposób poufny i anonimowy. Pracownikom należy dać możliwość zgłaszania takich zastrzeżeń. Muszą oni wiedzieć, że nie mają się czego obawiać, a zgłoszenie nie spowoduje represji ani szykan. W przypadku, gdy sprawa dotyczy naruszenia lub potencjalnego naruszenia stosowanych przepisów ustawowych i wykonawczych lub postanowień Kodeksu postępowania, oraz w sprawach, których nie można skutecznie rozwiązać w ramach zwykłej struktury organizacyjnej, zachęcamy osoby zgłaszające do wykorzystania wewnętrznych kanałów komunikacji1. 

Mamy świadomość, że trudno może być podjąć decyzję o zgłoszeniu problemu dot. oszustwa, nadużycia lub innych aspektów niewłaściwego postępowania, korupcji, naruszenia prawa karnego, zagrożenia dla BHP, szkód środowiskowych lub naruszeń zobowiązań prawnych. 

Dlatego też został stworzony kanał komunikacyjny dla wszystkich pracowników oraz innych zainteresowanych stron, do zgłaszania problemów, które będą objęte niezależnym dochodzeniem. Jest on przeznaczony dla przypadków, w których zwykłe kanały podległości służbowej nie są właściwe, lub są obarczone ryzykiem dla pracownika lub strony zainteresowanej, przez co osoby takie mogą uniknąć zgłoszenia uzasadnionego problemu. 

Procedura składania zgłoszeń 

Zgłoszenia dot. sygnalizowania nieprawidłowości można składać w sposób przyjazdy i bezpieczny dla zgłaszającego. 

Zgłoszenia nieprawidłowości można realizować na różne sposoby, m.in.: 

 1. przez stronę internetową: https://report.whistleb.com/pl/strauss
 2. osobiście – wewnętrznie: prosimy o kontakt z Działem Personalnym.

 

Przed dokonaniem zgłoszenia, należy pamiętać, że opisany tutaj kanał komunikacji nie służy do odpowiedzi w zakresie bieżących zapytań biznesowych, które będą skutecznie i należycie rozpatrywane przez bezpośredniego przełożonego. Spółki grupy kapitałowej kierują się zasadą otwartych drzwi i zachęcają pracowników by pytania, obawy, sugestie i skargi kierowali najpierw do swoich przełożonych. Jeśli masz obawy, co do rozmowy z przełożonym lub jeśli nie jesteś zadowolony z jego odpowiedzi, zachęcamy do kontaktu z Działem Personalnym.

 

Postępowanie ze zgłoszeniami dot. nieprawidłowości 

W ciągu siedmiu dni od otrzymania zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 

Przekazanie informacji zwrotnej dot. zgłoszenia nie przekroczy trzech miesięcy od potwierdzenia jego przyjęcia, a jeśli do osoby zgłaszającej nie wysłano potwierdzenia przyjęcia – trzech miesięcy od końca siedmiodniowego okresu od zgłoszenia. W przypadku nadal trwających ustaleń osoba zgłaszająca zostanie poinformowana o tym fakcie oraz o przekazaniu informacji zwrotnej w późniejszym terminie. 

Zgłoszenie dokonane przez formularz internetowy pozwala osobie zgłaszającej na anonimowe otrzymanie potwierdzenia przyjęcia lub informacji zwrotnej w zakresie zgłoszonych spraw. 

 

4. Poufność i anonimowość 

W celu zachęcenia do wczesnego wykrywania ryzyka dla działalności korporacyjnej oraz aby zapobiec przekształceniu się ryzyka w poważne problemy stworzono poufny system sygnalizowania nieprawidłowości. 

Spółka stosuje następującą procedurę zapewnienia anonimowości i poufności strony internetowej do sygnalizowania nieprawidłowości:  

 1. zgłoszenia składane przez Internet są niezależnie obsługiwane przez niezależną firmę zewnętrzną. 
 2. Ograniczona liczba pracowników zajmujących się analizą zgłoszenia otrzymuje informację o zgłoszeniu. Jeśli osoba zgłaszająca nie życzy sobie ujawnienia swojej tożsamości, dane osobowe nie będą zebrane. 

 

Tożsamość osób zgłaszających nieprawidłowości oraz wszelkie elementy pozwalające na ustalenie ich tożsamości, będą zachowane w tajemnicy przez wszystkie etapy procesu w zakresie możliwym i dopuszczonym przepisami prawa. Dodatkowo, zostanie poszanowana poufność osoby zgłaszającej, której dotyczy zgłoszenie o nieprawidłowościach. 

Brak represji 

Podjęcie przez kogokolwiek represji wobec osoby zgłaszającej, która w dobrej wierze zgłosiła naruszenie zasad etyki lub podejrzenie naruszenia prawa, np. w przypadku zgłoszenia w zakresie dyskryminacji lub podejrzenia popełnienia nadużycia finansowego, lub podejrzenia popełnienia naruszenia przepisów regulujących działalność spółek należących do grupy, jest niezgodne z wartościami spółek grupy kapitałowej. Żadna osoba, która w dobrej wierze dokonała zgłoszenia w ramach niniejszej polityki, lub która współpracuje w postępowaniu i dochodzeniu nie będzie narażona na mobbing, represje, ani nie poniesie jakichkolwiek konsekwencji pracowniczych. Pracownik, który podejmie działania represyjne wobec osoby w dobrej wierze zgłaszającej nieprawidłowości podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. 

Co do zasady, „brak represji” obejmuje również członków rodzinny osoby zgłaszającej, spółek, w których osoba zgłaszająca jest partnerem lub członkiem, spółek, w których osoba zgłaszająca jest członkiem organu wybieranego, innych spółek powiązanych, pracowników osoby powiązanej oraz osoby lub spółki o analogicznych relacjach do osoby zgłaszającej. 

Wszelkie osoby zgłaszające, które uważają, że zostały poddane jakiejkolwiek represji w wyniku dokonania zgłoszenia w dobrej wierze w ramach niniejszej polityki powinny natychmiast zgłosić represję do partnera biznesowego HR. 

Działanie w dobrej wierze 

Osoby zgłaszające naruszenie lub podejrzenie naruszenia muszą działać w dobrej wierze i mieć uzasadnione podstawy uznania, że ujawniana informacja wskazuje na naruszenie. Udowodnienie, że postawienie zarzutu zostało dokonane w złym zamiarze lub ze świadomością jego nieprawdziwości zostanie uznane za poważne wykrocznie dyscyplinarne i będzie skutkować podjęciem kroków prawnych. 

5. Dochodzenie 

Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie zbadane przez Dział Personalny przy współpracy z Działem Prawnym i innymi właściwymi osobami. Dochodzenie będzie całkowicie niezależne, a osoby podejrzane nie będą miały wpływu na jego przebieg. 

Wszystkie zgłoszenia zostaną niezwłocznie zbadane w sposób mający na celu zachowanie poufności, zgodnie z zasadą pełnego i uczciwego dochodzenia, a jeśli dochodzenie uzna to za stosowne, to zostaną podjęte działania naprawcze. 

6. Prowadzenie dokumentacji 

Wszelkie informacje dot. zgłoszenia nieprawidłowości są przechowywane przez minimalny czas wymagany do jego zbadania, dalszego postępowania lub ewentualnego wejścia na drogę sądową. 

Polityka podatkowa

Pobierz strategię podatkową za rok 2020:  Pobierz

Pobierz strategię podatkową za rok 2021:  Pobierz